Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням зборів суддів Апеляційного суду Луганської області від 20 травня 2015р.(із змінами від 18.12.2015р., 28.01.2016р., 26,02,2016р., 23,03,2016р., 11,04,2016р., 18.07.16р., 14.09.2016р., 23.12.2016р., 28.02.2017р., 21,03,2017р.)

 

ПЕРЕЛІК

особливостей розподілу судових справ

та визначення засад формування колегій суддів судових палат з розгляду цивільних та кримінальних справ Апеляційного суду Луганської області

 

I. Судова палата з розгляду цивільних справ.

 

1. Автоматизований розподіл цивільних справ і визначення судді здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», Положення про автоматизовану систему документообігу суду (Положення) та вимог Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК)   Автоматизованою системою документообігу Апеляційного суду Луганської області.

2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями судової палати у цивільних справах, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій.

3. Під час автоматизованого розподілу судових справ визначається суддя-доповідач із загальної кількості суддів, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

4. Судові справи суддям судової палати у цивільних справах не розподіляються за наявності таких підстав:

а) наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки або відпустки за власний рахунок:

- за 3 робочих дні до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить менше 13 календарних днів і більше 2 днів;

- за 14 днів до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить 14 або більше календарних днів;

- за один день до днів відпочинку, наданих у якості компенсації за роботу або знаходження у відрядженні у вихідні дні, якщо тривалість таких днів становить три і більше днів.

б) наказ про відрядження;

Цивільні справи не розподіляються за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 14.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється особа, відповідальна за ведення табеля, яка ставить до відома керівника апарату суду;

г) закінчення терміну повноважень судді;

Скарги, заяви, клопотання, справи не розподіляються за два місяці до закінчення повноважень судді.

д) призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

е) призначення судді членом Вищої ради юстиції.

5. Заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні, роз’яснення рішення суду, повернення судового збору, відновлення втраченого провадження передаються тому ж судді-доповідачеві. У разі відсутності судді-доповідача із поважних причин або звільнення чи переведення суддізазначені процесуальні документи підлягають автоматизованому розподілу суддям, які приймали участь у розгляді справи, за їх відсутності підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку.

6. Заяви про постановления додаткового судового рішення передаються тому ж судді-доповідачеві.

7. У разі надходження до апеляційного суду цивільної справи, яка раніше знаходилася в провадженні апеляційного суду і по ній місцевим судом відновлене втрачене судове провадження, справа автоматично передається судді-доповідачу, якому справа була розподілена у відповідності до ст. 11-1 ЦПК України. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

8. Раніше визначеному судді-доповідачу без здійснення автоматизованого розподілу передається цивільна справа з повторною апеляційною скаргою, якщо попередня апеляційна скарга була повернута з передбачених цивільним процесуальним законодавством підстав.

У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягає автоматизованому розподілу.

У разі відсутності судді-доповідача (хвороба, відпустка тощо) справа також підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

9. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшомурозгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розглядусудової справи, передаються раніше визначеному у судовій справі судді-доповідачу, ухвалу якого скасовано чи у провадженніякого перебувала або перебуває судова справа.

У разі відсутності судді-доповідача (хвороба, відпустка, тощо) справа підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку.

10. Автоматизований розподіл заяв про перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами здійснюється між усіма суддями судової палати у цивільних справах, які мають на момент розподілу повноваження щодо здійснення процесуальних дій, за винятком суддів, які брали участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання.

11. У виняткових випадкаху разі виявлення значної різниці у навантаженні суддівсуддя, який має найбільше навантаження, може бути виключений з автоматизованого розподілу за рішенням оперативної наради суддів судової палати з розгляду цивільних справ.

12. У разі тривалого понад 5 днів виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування АСДС або комп’ютерної програми, знеструмлення електромережі суду, розподіл справ здійснюється на засадах, передбачених пунктом 2.3.1 Положення, в порядку черговості відповідальним працівником апарату апеляційного суду під контролем керівника апарату суду, визначеного в алфавітному порядку з урахуванням фактичного навантаження суддів.

13. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призив на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, визначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

14. Повторний автоматизований розподіл судових справ здійснюється під час вирішення питання про призначення справи до розгляду в апеляційному суді, відновлення провадження у справі, після усунення обставин, які викликали його зупинення, у разі неможливості виконання суддею-членом колегії обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) в цей період, на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку призначення справи до розгляду, визначеному ст. 302 ЦПК України та строків розгляду справи.

При цьому заміна судді, який не є суддею-доповідачем, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, тобто з того самого складу колегії суддів, затвердженого зборами суддів. У випадку неможливості здійснити таку замінусуддя, що вибув, визначається із числа суддів резервних складів колегій суддів, затверджених зборами суддів.

15. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (недопустимість повторної участі судді в розгляді справи тощо), а також у разі неможливості виконання суддею-доповідачем своїх обов’язків за станом здоров’я чи з інших поважних, здійснюється згідно з Положенням.

16. Визначити секретарю судової палати з розгляду цивільних справ 60% навантаження.

17. Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи (п.2.3.14 Положення про АСДС):

суддя – доповідач – 1;

         член колегії суддів, що не є суддею – доповідачем – 0,33.

         18. Цивільні справи розглядаються колегіями у складі:

          1.

Коновалова В.А.

Коротенко Є.В.   

Луганська В.М.   

 

          2. 

Гаврилюк В.К.    

Карташов О.Ю.   

Дронська І.О.                

Яресько А.В. 

           3.

Назарова М.В.

Лозко Ю.П.

Єрмаков Ю.В.

            4.

Авалян Н.М.

Кострицький В.В.

Орлов І.В.

Стахова Н.В. 

 

Взаємозаміна між членами всіх колегій: судді колегії №1 замінюются з числа суддів колегії №2. Судді колегії № 3 замінюются з числа суддів колегії №4.

 

   II. Судова палата з розгляду кримінальних справ.

 

1. Автоматизований розподіл цивільних та кримінальних справ і визначення судді здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в редакції Закону України „Про забезпечення права на справедливий суд”, Положення про автоматизовану систему документообігу суду (Положення), вимог Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) та Кримінального процесуального кодексу України (КПК) Автоматизованою системою документообігу апеляційного суду Луганської області.

2. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями судової палати у кримінальних справах, які мають на час розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій, з урахуванням затверджених рішенням зборів суддів складів колегій суддів та їх спеціалізації.

У разі виявлення відсутності повного складу колегії суддів, затвердженого рішенням зборів суддів, суддя визначається автоматизованим розподілом із загальної кількості суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Луганської області, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 31 КПК України розгляд кримінальних проваджень щодо обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється в апеляційному порядку колегіально судом у складі п’яти професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше семи років.

Склад колегії для розгляду таких кримінальних правопорушень визначається в порядку, встановленому ст. 35 КПК України, з числа всіх працюючих суддів кримінальної палати.»

3. Під час автоматизованого розподілу судових справ визначається суддя-доповідач із загальної кількості суддів, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

4. Судові справи суддям судової палати у кримінальних справах не розподіляються за наявності таких підстав:

а) наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки або відпустки за власний рахунок.

‒ за 3 робочих дні до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить менше 14 календарних днів;

‒ за 14 робочих днів до початку відпустки, якщо тривалість відпустки становить 14 або більше календарних днів.

- за один день до днів відпочинку, наданих у якості компенсації за роботу або знаходження у відрядженні у вихідні дні, якщо тривалість таких днів становить три і більше днів.

б) наказ про відрядження.

Кримінальні справи не розподіляються за один робочий день до відрядження (за три робочі дні ‒ якщо тривалість відрядження більше 7 календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

в) перебування на лікарняному, що підтверджено табелем робочого часу. Про відкриття лікарняного до 14.00 год. дня, із якого починається лікарняний, у будь-який спосіб повідомляється особа, відповідальна за ведення табеля, яка ставить до відома керівника апарату суду.;

г) закінчення терміну повноважень судді.

Скарги, заяви, клопотання справи не розподіляються за два місяці до закінчення повноважень судді;

д) призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

е) призначення судді членом Вищої ради юстиції.

5. Заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні, постановлення додаткового судового рішення, роз’яснення рішення суду передаються автоматично судді-доповідачеві. У разі відсутності судді-доповідача із поважних причин або звільнення чи переведення судді зазначені процесуальні документи підлягають розподілу суддям, які приймали участь у розгляді справи, за їх відсутності підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку. Це правило не розповсюджується на випадки, якщо відсутній повний склад колегії суддів, який приймав участь у розгляді справи за апеляційними скаргами.

6. У разі надходження до апеляційного суду кримінальної справи, яка раніше знаходилася в провадженні апеляційного суду і по ній місцевим судом відновлене втрачене судове провадження, справа автоматично передається судді-доповідачу, яким було відкрите апеляційне провадження. У разі звільнення, переведення зазначеного судді справа підлягає автоматичному розподілу.

7. У разі звернення до апеляційного суду учасників судового процесу з вимогою продовжити розгляд справи, яка знаходилася в провадженні апеляційного суду Луганської області, та не була передана відповідно до Закону України „Про здійснення кримінального провадження у зв’язку з проведенням анти терористичної операції” до апеляційного суду Харківської області, надані документи і матеріали передаються судді-доповідачу, яким було відкрите апеляційне провадження. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, матеріали підлягають автоматичному розподілу.

8. Раніше визначеному судді-доповідачу, без здійснення автоматичного розподілу, передається кримінальна справа з повторною апеляційною скаргою, якщо попередня апеляційна скарга була залишена без розгляду з передбачених кримінальним процесуальним законодавством підстав. У разі звільнення, переведення зазначеного судді, справа підлягаєавтоматизованому розподілу.

Раніше визначеному судді-доповідачу передаються судові справи, які надійшли з суду касаційної інстанції після скасування ухвал про повернення апеляційної скарги, про відмову у відкритті апеляційного провадження, а також інших ухвал, які не перешкоджають подальшому апеляційному розгляду судової справи, а також апеляційної скарги, які надійшли до апеляційного суду після визначення судді - доповідача у цієї справі, якою провадження не закінчено.

9. У виняткових випадках у разі виявлення значної різниці у навантаженні суддів суддя, який має найбільше навантаження, може бути виключений з автоматизованого розподілу за рішенням оперативної наради суддів судової палати з розгляду кримінальних справ.

10. У разі тривалого понад 3 днів виходу з ладу обладнання, яке забезпечує функціонування АСДС або комп’ютерної програми, знеструмлення електромережі суду, розподіл справ здійснюється на засадах, передбачених пунктом 2.3.1 Положення, в порядку черговості відповідальним працівником апарату апеляційного суду під контролем заступника голови апеляційного суду або секретаря судової палати, визначеного в алфавітному порядку з урахуванням фактичного навантаження суддів.

11. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках, а також у разі неможливості продовження розгляду справи однім із суддів - членів колегіі (відвід, самовідвід судді-доповідача, недопустимість повторної участі судді-доповідача в розгляді справи, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) здійснюється на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбачених законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначених в пп. 2.3.23, 2.3 Положення про АСДС.

У разі виконання судових рішень про розшук обвинуваченого та доставки його у суд та у разі відсутності судді - члена колегії суддів по розгляду кримінального провадження, може бути проведена його заміна у встановленому Положенням АСДС порядку.

12.  Тимчасова  відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості   продовження розгляду справи одним із суддів –членів колегії суддів ( тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є суддею-доповідачем, що викликає порушення розумних  строків розгляду  справи,   здійснюється   заміна  судді – члена складу колегії суддів автоматизованою системою  на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду ( або уповноваженої ним особою) на виконання  службової записки судді –доповідача у справі з метою дотримання передбачених статтею  28 КПК України  розумних  строків  судового розгляду  кримінального провадження більше  семи  робочих днів, а у невідкладних  випадках, якщо у кримінальному провадженні  особа знаходиться під вартою, у той же день, коли стало відомо, що суддя –член колегії суддів , який не є суддею-доповідачем, тимчасово непрацездатний, знаходиться у відрядженні , відпустці за сімейними обставинам, у порядку ,зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення про АСДС. 

Ці строки не розповсюджуються на розгляд скарг на ухвали слідчих суддів, а також клопотань про зміну підсудності. Повторний автаматизований розподіл цих справ про заміну вибувшого судді проводиться в строки 3 (три) або 5 (п'ять) днів, які визначені КПК України для розгляду справ відповідної категорії.

При цьому заміна судді, який не є суддею-доповідачем, здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, із числа  всіх суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, затвердженої зборами суддів, за виключенням слідчих суддів.

 

13. Обставини, що виключають участь судді у розгляді кримінальної справи, передбачені процесуальним законом, визначаються суддею після вивчення справи до відкриття кримінального провадження за погодженням із заступником голови апеляційного суду або секретарем судової палати. У разі наявності таких обставин здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ.

14. Слідчі судді розглядають окрім подань про проведення негласних слідчих дій також справи про адміністративні правопорушення та апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів місцевих судів.

15. Визначити секретарю судової палати з розгляду кримінальних справ 60% навантаження.

16. Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи (п.2.3.14 Положення про АСДС):

суддя – доповідач – 1;

         член колегії суддів, що не є суддею – доповідачем – 0,33.

         17. Визначити склад постійно-діючих  колегій суддів  з розгляду кримінальних проваджень (інших матеріалів) у складі: 

1.

Юрченко А.В.

Чорнобривко Ю.В.

Чобур О.В.

2.

Луганський Ю.М.

Руденко В.В.

Люклянчук В.Ф.

Павленко Т.І.

3.

Тополюк Є.В.

Рябчун О.В.

Белах А.В.

 

 1 колегія дублює другу і третю колегії. 

2 колегія дублює першу і третю колегії. 

3 колегія дублює першу і другу колегії. 

 

Слідчі судді

Гаврилюк В.К.

Стороженко С.О.

Савич Ю.М.

 

Кострицький В.В.